top of page

เรื่องของเรา

ต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อ ด้วยกัน.

Science for the People Thailand เริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนไทยในพื้นที่ โดยเน้นที่การรับรู้ทางสังคมและการกระทำของชุมชนในด้านวิทยาศาสตร์ ในไม่ช้า เราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น—SftP—ซึ่งมีส่วนร่วมกับผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มผู้สนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆ และขยายเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ

Science for the People Thailand เป็นผู้นำแคมเปญที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาที่แท้จริงสำหรับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่สังคมต้องเผชิญ เราท้าทายแนวคิดที่ว่าสิ่งที่เป็นอยู่คือสิ่งที่ควรจะเป็นเสมอ และภูมิใจที่ได้เป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

ภารกิจ

Science for the People Thailand (SftPT) เป็นองค์กรที่มุ่งทำงานที่รากเหง้าของสังคมเพื่อจัดการกับหัวข้อที่เป็นข้อโต้แย้ง SftPT มุ่งหวังที่จะสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่มีจริยธรรมและส่งเสริมการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ โดยปฏิเสธการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ SftPT มีเป้าหมายที่จะกระตุ้นการสนับสนุนในชุมชนในหัวข้อต่างๆ เช่น มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ไปยังผู้ด้อยโอกาสโดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม สุดท้าย SftPT ตั้งเป้าที่จะ "ทำให้ปกติ" แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

Science for the People Thailand หวังที่จะเผยแพร่ทั่วประเทศไทยเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นและเป็นธรรมผ่านโครงการและแคมเปญมากมาย SftPT มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงบทบาทพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย เพื่อให้ได้เสียงของชาติ SftP พยายามสร้างนักวิทยาศาสตร์หัวรุนแรงเพื่อสังคมที่ได้รับการหล่อเลี้ยง มีสุขภาพดี และปลอดภัย

bottom of page